Adeziune

Poate fi membru activ individual orice persoană fizică care are o calificare și/sau preocupări în domeniul drumurilor și podurilor rutiere, își exprimă acordul cu privire la prevederile Statutului pe care se obligă să-l respecte întocmai și care participă la acțiunile organizate de către Asociație în scopul realizării obiectivelor propuse.

Instituțiile, societățile comerciale, regiile autonome, agențiile naționale sau altele asemenea lor, precum și organizațiile profesionale cu personalitate juridică care au activități sau preocupări legate de drumuri și poduri rutiere pot fi membrii activi colectivi prin adeziunea la A.P.D.P. Filiala București prin care își exprimă acordul cu privire la prevederile Statutului și care susțin activitatea Asociației în vederea îndeplinirii scopurilor și obiectivelor propuse.

Calitatea de membru de onoare se acordă persoanelor fizice, personalități din țară sau străinătate, pentru merite deosebite sau ca semn de recunoștere a contribuției remarcabile la progresul domeniului drumurilor și podurilor.

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Drepturi:
Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
a) să participe direct sau prin reprezentanți la activitățile Asociației;
b) să fie informați, să se exprime și să-și susțină liber opiniile cu privire la activitățile Asociației;
c) să aibă acces la mijloacele din dotarea Asociației;
d) să se constituie în colective de cercetare sau colective de studii la nivel teritorial sau național;
e) să facă parte din Comitetele Tehnice regionale, naționale și internaționale ale Asociației;
f) să ia parte, personal sau prin delegați, la manifestările organizate de Asociație și să participe la dezbateri;
g) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale A.P.D.P. Filiala București și/sau ale A.P.D.P. România;
h) să colaboreze la publicațiile tipărite de Asociație;
i) să participe ca reprezentanți ai Asociației la congrese, conferințe în țară sau străinătate;
j) să participe la formele de pregătire și specilizare profesională organizate de Asociație;
k) să participe la concursul profesional “Anghel Saligny” și la acordarea altor premii instituite de Asociație.

Obligații
Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) să recunoască și să respecte Statutul și Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.P.D.P. România;
b) să respecte și să contribuie la punerea în aplicare a hotărârilor organelor de conducere ale Asociației;
c) să respecte normele de etică profesională și ținută morală, norme înscrise în Codul de Conduită și Etică Profesională al profesiei de inginer de drumuri și poduri rutiere;
d) să plătească cotizația de membru până la data de 1 decembrie a fiecărui an. În cazuri bine motivate, în mod excepțional, cotizația poate fi plătită și în primul trimestru al anului următor.
e) să participe la realizarea obiectivelor Asociației;
f) să spijine și să participe la desfășurarea activităților Asociației;
g) să contribuie la creșterea prestigiului Asociației prin acțiuni și atitudine;
h) să nu desfășoare activități care să prejudicieze imaginea Asociației;
i) să nu desfășoare activități politice în cadrul Asociației.